Жашківська районна державна адміністрація
Жашківський район, Черкаська область

Доступ до публічної інформації

Нормативно - правова база

Закон України “Про доступ до публічної інформації “

Указ Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. N 1277 “Питання системи обліку публічної інформації”

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

Розпорядження обласної державної адміністрації від 18 липня 2011 року №230 ”Про забезпечення доступу до публічної інформації в облдержадміністрації ”

Форма запиту на інформацію та порядок її подання

Роз’яснення Державного комітету телебачення та радіомовлення України щодо виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

Розпорядження про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації

 Відповідно до ст.ст. 6,13, пункту 12 ст. 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження облдержадміністрації від 18.07.2011 № 230 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в облдержадміністрації»:

1. Визначити сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації спеціальним структурним підрозділом, відповідальним за організацію доступу до публічної інформації в райдержадміністрації.

2. Затвердити форму запиту на інформацію та порядок складання, подання та опрацювання запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них (додаються).

3. Визначити кабінет сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації за адресою: м. Жашків, вул. Костромська, 19 спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями.

4.Встановити, що райдержадміністрація:                                 

є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі реалізації райдержадміністрацією своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні райдержадміністрації;

не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації інших органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, органів влади інших держав, міжнародних організацій та інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб. 

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, іншим органам виконавчої влади в районі, рекомендувати виконкомам міської та сільських рад:

4.1. Забезпечити безумовне виконання Закону України «Про доступ допублічної інформації».

4.2. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності - в інший прийнятний для громадян спосіб).

                4.3. Затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку.

                4.4. Затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

                4.5. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність.

5. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації:

5.1. Запровадити облік запитів на публічну інформацію, що надходить до райдержадміністрації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

5.3. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих засобах масової інформації, на веб-сайті райдержадміністрації цього розпорядження райдержадміністрації.

6. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації спільно із відділом взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації розробити та подати на затвердження в установленому порядку:

перелік відомостей, що становлять службову інформацію та організувати його оприлюднення;

інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять відомості, які становлять службову таємницю.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Корабля В.В. та сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

 

Голова

державної адміністрації                                                                       О.В. Павлов

 

м. Жашків

1 серпня 2011 року

№ 167

 

«Про доступ до публічної інформації»

Цей Порядок визначає правила складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них.

                У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

 

І. Процедура складання та подання запитів, що надходять до райдержадміністрації

 

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до райдержадміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Письмовий запит на інформацію може бути складений за формою, затвердженою райдержадміністрацією, що може бути отриманий в секторі з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації за адресою: м. Жашків вул. Костромська, 19.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів райдержадміністрації, що є розпорядниками інформації, або до сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу, що є розпорядником інформації або посадова особа сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю       та       у     справах     преси     та       інформації  апарату райдержадміністрації із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

8. Запит на інформацію може бути поданий на поштову адресу                19200, м. Жашків, вул. Костромська, 19, телефоном (факсом) за номером: 04747-6-11-74 або безпосередньо до сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації щодня з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00, крім вихідних та святкових днів.

 

ІІ. Механізм опрацювання

запитів на інформацію в райдержадміністрації

 

          1. Запит на інформацію після надходження до сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації реєструється у відповідному реєстрі інформаційних запитів.

          2. Спеціаліст сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації, відповідальний за здійснення роботи із інформаційними запитами (далі – уповноважена особа), визначає предмет запиту на інформацію та за погодженням із заступниками голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків за напрямками роботи або у разі їх відсутності - з керівником апарату райдержадміністрації, розпорядника інформації, що запитується.

           3.  Запит щодо інформації, якою райдержадміністрація не володіє, не зобов’язана відповідно до своєї компетенції володіти, направляється супровідним листом належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. Супровідний лист та повідомлення підписує завідувач сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

            4.  Запит на інформацію, розпорядником якої є структурні підрозділи райдержадміністрації, направляється відповідному підрозділу у порядку, визначеному п.4 розділу ІІ цього Порядку, при цьому у супровідному листі зазначається про необхідність надання сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації копії відповіді на інформаційний запит.

                 Після надходження відповідної інформації (копії відповіді на запит) до сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації, уповноважена особа реєструє відповідь у реєстрі запитів.

           5.  Запит на інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація, зокрема, інформацію, що отримана або створена райдержадміністрацією в процесі здійснення своїх повноважень та яка перебуває у володінні апарату райдержадміністрації, розглядається безпосередньо сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

                За необхідністю сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації готується службова записка відповідному структурному підрозділу апарату райдержадміністрації – фактичному розпоряднику інформації, з проханням надати сектору необхідну інформацію.

                Відповідь на інформаційний запит реєструється у реєстрі інформаційних запитів.

 

ІІІ. Строки розгляду

інформаційних запитів, підстави відмови в їх задоволенні

 

     1. Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

     2. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

     Клопотання про термінове опрацювання інформаційного запиту має бути обґрунтоване.

     3. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

      4. Інформація на запит надається безоплатно.

      5. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

      6. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

      розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

      інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

      запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Порядку;

      недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначені:

      прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

      загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

      підпис і дата (за умови подання письмового запиту).

 

Форма запиту на інформацію

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕННЯ                                                                                Розпорядження райдержадміністрації

                                                                                          1 серпня 2011 №167

 

Форма запиту на інформацію

 

Розпорядник інформації

Жашківська районна державна адміністрація

 

Запитувач

 

________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб,

________________________________________________

найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

_________________________________________________

та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

Запит на інформацію

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

_______________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

_____________________________________________

факсом

_____________________________________________

за телефоном

_____________________________________________

 

_________                           _____________                         _________________

   (дата)                                                (підпис)                                                            (П.І.Б.)